Monday, May 25, 2009

HT Thích Thắng Hoan: Tôn Giáo & Nhân Quyền ở Việt Nam

                                    *

"Bao lâu chưa có tự do dân chủ,chưa được quyền tự quyết thì người dân vẫn còn bị cư xử như con vật trên đất nước Việt Nam" -- (HT Thích Quảng Độ, tháng 2-2006)

 

 (repost)

 

Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

nhận định về Tôn Giáo và Nhân Quyền ở Việt Nam

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn Giáo Phẩm,

Kính thưa đồng bào trong nước cũng như ngoài nước

 

Kính thưa quý vị,

 

Vấn đề Nhân Quyền, Tôn giáo cũng như Dân chủ Tự do cho dân tộc Việt Nam mà Giáo Hội chủ trương và Giáo Hội vận động, đó là con đường chánh đáng và có chính nghĩa. Mà cách đây hơn 25 thế kỷ Ðức Phật đã vận động con đường đó. Ðức Phật đã vận động cho vấn đề xã hội bình đẵng, dân chủ và nhân quyền toàn diện, chẳng những cho đời sống mà cho đến cả tư tưởng. Chẳng những giải phóng sự nô lệ con người trong hiện tại là giải pháp sinh tử, mà còn là bình đẳng và dân chủ cho các dân tộc. Con đường đó để lại kho tàng giáo lý đức Phật.

 

Cũng con đường đó mà các quốc gia đi theo Phật Giáo trên tinh thần bình đẳng dân chủ, trên tinh thần bất bạo động. Cho nên các quốc gia được an cư nhờ truyền thừa.

 Riêng Việt Nam cũng vậy, thừa hưỏng tinh thần đó mà giải thoát sự nô lệ của dân tộc Việt Nam ra khỏi nô lệ Tầu, giành lại độc lập quốc gia, giữ vững được con đường từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Truyền thừa công trình đó do Phật Giáo và dân tộc đứng lên đóng góp. Cho nên trong lịch sử Việt Nam, đạo Phật chưa có tội lịch sử, nghĩa là chưa bán nước hay làm tay sai bất cứ ngoại bang nào, mà luôn phục vụ cho dân tộc.

 

Cho nên nói đến dân tộc Việt Nam là nói đến đạo Phật, mà người ta cho là đạo ông bà. Ðạo ông bà tức là đạo Phật truyền thừa trên nếp sống dân tộc hiền hòa. Cho nên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất truyền thừa con đường văn hóa Việt được hơn 2000 năm lịch sử, đóng góp trên tinh thần bình đẳng và dân chủ.

 

 Bảo vệ truyền thống cho giống nòi, trên tinh thần dân chủ và bình đẳng. Bình đẳng trên đời sống xã hội tự do trong một ngôn ngữ và tư tưởng. Phát triển trên một hướng thích ứng với Ðạo Ðức của dân tộc để làm chất liệu sống và giúp dễ sống cho con người. "Ðời không Ðạo, Ðời vô liêm sĩ. Ðạo không Ðời biết chỉ cho ai", đó là châm ngôn mà Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất giúp xây dựng, cố gắng xây dựng vận động cho nền dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam mà GH chủ trương.

 

Hiện nay HT Quảng Ðộ lèo lái con thuyền này. Ðó là con đường hợp pháp. Dân tộc Việt Nam muốn được tự do dân chủ, muốn có quyền sống một cách độc lập thì dĩ nhiên phải hỗ trợ tối đa cho con đường này được hoàn thành.

Dân tộc Việt Nam hiện nay chẳng những không còn ranh giới ở trong đất nước, mà ở khắp cả trên toàn cầu. Vấn đề sự sống trong nước đi ra nước ngoài, ngoài nước đi vô một cách tự do không phải ràng buộc bởi luật pháp khắc khe. Ðó là yếu tố dân chủ và bình đẵng đòi hỏi. Tiếng nói của dân tộc phải được phát triển một cách tự do, để bao nhiêu sự đau khổ được thay đổi, để có một cách sống tối thiểu của một con người 100 năm. Cho nên đạo Phật luôn luôn bảo vệ đường hướng này. Ðạo Phật luôn tạo một sự sống cho dân tộc, cho dân tộc trước nhất.

 

Hiện nay dân tộc Việt Nam bị khống chế toàn bộ, về đi lại, ngôn ngữ phát biểu. Chỉ nói một chiều và báo chí một chiều. Những sự đau khổ không được bộc lộ, mà chúng tôi biết là ngấm ngầm ở trong nước. Hiện tượng có những phản ứng âm thầm, đó là hiện tượng bất mãn về những vấn đề sai lầm của chánh sách cộng sản. Vậy cho nên chúng tôi phải nói lên những tiếng nói của dân, tiếng nói đau khổ của dân, để cho thế giới thấy sự thật, thấy sự đau khổ đó. Ðể thế giới vì luơng tâm con người mà vận động cho dân tộc Việt Nam có được quyền sống tối thiểu của một con người bình đẳng, như ở các quốc gia tự do trên thê giới.

 

Chúng tôi thấy rằng chế độ cộng sản nếu có chính nghĩa thì không bao giờ sợ tôn giáo và sợ dân tộc gì hết. Không bao giờ sợ hãi cách mạng gì hết. Cũng như chính quyền của người Mỹ có rất nhiều tôn giáo, nhiều chủ nghĩa đa khuynh, nhưng mà chính quyền đâu có sợ họ phát triển hay  lật đổ chính quyền đâu. Vì họ làm đúng chính nghĩa, đúng vai trò của họ. Họ làm đàng hoàng. Phục vụ cho dân thì dân đâu có âm mưu lật đổ họ. Vì vậy cho nên chính quyền Mỹ không sợ các tôn giáo, không sợ dân lật đổ.

 

Còn chế độ cộng sản là chế độ bất chánh, cho nên do đó rất sợ dân. Sợ tôn giáo lật đổ, sợ dân lật đổ. Càng sợ dân chừng nào thì càng khống chế dân chừng nấy, nhất là bóp méo sự thật. Ðiều này chứng tỏ là họ vô cùng tàn ác, đè đầu dân tộc. Qua những hành động đó chứng tỏ nhà cầm quyền Cộng sản không bao giờ có sự liêm chính.

 

Kế tiếp nữa, chính quyền cộng sản nói rằng tôn giáo không được quyền làm chính trị. Mà đạo Phật cũng chủ truơng rằng đạo Phật không bao giờ làm chính trị. Nhưng mà đạo Phật luôn luôn có thái độ chính trị, như Hoà Thượng Quảng Ðộ thường nói. Thái độ chính trị tức là nói lên sự sai lầm của chính trị. Nếu chính trị làm đúng thì đạo Phật không có nói. Nếu chính trị phục vụ cho dân, thì đạo Phật không bao giờ đề cập đến. Nếu chính trị sai lầm, không phục vụ dân, đàn áp dân thì Phật Giáo có thái độ. Ðể binh vực sự đau khổ của dân. Ðể cảnh tỉnh chính trị đi đúng đường hưóng. Ðó là con đường và lập trường của Phật Giáo.

 

Phật giáo xưa nay cũng vậy. Ðức Phật dạy rằng "tỳ kheo bất bái quốc vương", nghĩa là các vị tỳ kheo các vị tôn giáo không được quyền lạy vua. Nghĩa là không được làm chánh trị, không được lòn cúi chính quyền.Có một số người cho rằng đạo Phật làm chánh trị, nhưng mà thực thụ đạo Phật không làm chính trị. Mà chính cộng sản đã bắt ép đạo Phật làm chính trị.

 

Thí dụ bây giờ các Thầy Tu người ta đương tu hành, mà bắt người ta làm nào là dân biểu Quốc Hội, hay làm chánh đại diện ở tỉnh, phải làm thành viên  Mặt trận tổ quốc tỉnh, chánh đại diện quận thì phải làm thành viên măt trận Tổ Quốc quận. Ðó là bắt Thầy Tu làm chính trị, nuôi dưỡng một số sai lầm để phá hoại đạo Phật, làm Tăng đoàn Phật Giáo rã tan nát và hư đốn.

 

Ðó là con đường mà chính chánh quyền cộng sản đã làm sai và ám hại vô cùng đường hướng thanh bạch và trong sạch của đạo Phật. Như vậy chính là một âm mưu để phá hoại Ðạo chớ không phải hộ trì đạo Phật mà bấy lâu nay cộng sản đang rao trên thế giới.

 Vì vậy cho nên chúng tôi thấy rằng việc nhà nước đàn áp các phái đoàn của HT Thích Quảng Ðộ đi ra vấn an sức khoẻ, bái tế Ðức Tăng Thống ngoài Ðà Nẵng như vậy. Việc làm của HT là việc làm có truyền thống văn hoá đạo đức của dân tộc, mà bị đàn áp. Chứng tỏ là chính quyền chà đạp lên truyền thống văn hoá và đạo đức dân tộc.

 

  Chánh quyền đó có âm mưu độc hại giết chết mầm mống văn hoá đạo đức dân tộc làm mât đi giá trị của loài người . Dân tộc mà không có đạo đức thì dân tộc phi nghĩa, mà cái sự phi nghĩa này có thể nói là âm mưu đầu độc của chính quyền. Chứng tỏ là chính quyền này không có đạo đức. Chính quyền này không làm đúng đường hướng dân tộc.Vậy cho nên chúng ta muốn đem lại truyền thông  văn hóa đạo đức dân tộc, luôn luôn chúng ta ủng hộ đường hướng này để có được thành quả tốt đẹp trên con đường phục vụ.

 

Vừa rồi chúng tôi được tin rằng HT Thích Quảng Ðộ đã bị công an bắt, hải ngoại chúng tôi hết sức lo lắng. Nhưng mà chúng tôi tin rằng tất cả Giáo Hội hải ngoại, cả Phật tử và các thành viên Hội Ðồng Giáo Phẩm GHPGVNTN hải ngoại luôn luôn luôn luôn đứng sau lưng HT, và sẵn sàng vận động tối đa, để sứ mạng mà Giáo Hội mà Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ lãnh đạo được sớm hoàn thành tốt đẹp. Ðồng thời tât cả Phật tử ủng hộ cho lập trường của HT được thành công, luôn luôn đứng sau lưng Hòa Thượng, hướng về đường huớng mà HT chủ trương....

 

Cho nên chúng tôi thay mặt Giáo Hội Hải Ngoại gởi đến lời vấn an sức khoẻ cho Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo và Chư tôn Giáo Phẩm trong Hội Ðồng Lãnh Ðạo. Ðồng thời cung kính nhờ HT chuyển lời đảnh lễ Hoà Thượng Ðệ Tứ Tăng Thống và quý vị Trưởng Lão trong Hội Ðồng Tăng Thống được bình an và giữ niềm tin để cố gắng vấn động làm nồng cốt cho chúng tôi trên con đường vận động cho vấn đề nhân quyền, dân chủ và tự do tôn giáo, cũng như quyền sống của hết thảy người Việt Nam --- để Phật Giáo hoàn thành được sứ mạng phục vụ chúng sanh. 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Hòa Thượng Thích Thắng Hoan,

Tháng 02-2006,

 

Thành viên Hội Ðồng Trưởng Lão Viện Tăng Thống,

Chánh Văn Phòng Hội Ðồng Giáo Phẩm,

Văn Phòng II Viện Hoá Ðạo,

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ

 

KÍNH NHỜ PHỔ BIẾN TẠI VIỆT NAM


http://audiofreeviet.blogspot.com


                           *